Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky, kterou potvrdil Klient Poskytovateli a upravující závazná pravidla a podmínky používání Služeb a Produktů Poskytovatele. Tyto VOP upravují vztah mezi Poskytovatelem Služeb a Produktů a Klientem.
  2. Definice uvedené níže pro účely těchto VOP mají tento význam:
   • VOP – se rozumí tyto Všeobecné podmínky;
   • Objednávka – se rozumí Objednávka na poskytování Služeb a Produktů uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem;
   • Klientem – se rozumí fyzická osoba spotřebitel nebo podnikatel a právnická osoba uzavírající Objednávku s Poskytovatelem;
   • Klientským serverem – se rozumí server nebo HW vybavení, které není vlastněné, ovládané nebo kontrolované Poskytovatelem;
   • Poskytovatelem – se rozumí společnost mwork365 s.r.o
   • Produktem – se rozumí jakákoliv Služba nebo její část dodávána Poskytovatelem pod specifickým obchodním názvem Poskytovatele v souladu se zásadami Poskytovatele pro užívání obchodních značek. Klient si kupuje Produkt tak, jak je. Podpora a ostatní služby jsou poskytovány zvlášť, tj. jejich poskytování musí být dohodnuto mezi Klientem a Poskytovatelem zvlášť.
   • Ceníkem – se rozumí dokument nebo webová stránka, které určují ceny Služeb a Produktů, pokud nejsou uvedeny v Objednávce;
   • Serverem Poskytovatele – se rozumí server a jiné HW vyvábení, které je vlastněné, ovládané nebo kontrolované Poskytovatelem. Poskytovatel může využít třetí stranu k zajištění vhodných serverových prostředků nebo kapacity;
   • Specifikací implementace Služeb – se rozumí podmínky implementace Služeb stanovené Poskytovatelem a/nebo individualizované Klientem ve Objednávce. V ceně Služby nebo Produktu není garantována jakákoliv implementace Služby, ledaže by to bylo výslovně stanoveno;
   • Specifikací podpory Služeb – se rozumí podmínky podpory Služeb stanovené Poskytovatelem a/nebo individualizované Klientem ve Objednávce. V ceně Služby nebo Produktu není garantována jakákoliv podpora Služby, ledaže by to bylo výslovně stanoveno;
   • Službou – se rozumí konkrétní Služba poskytována Poskytovatelem Klientovi dle Objednávky, která může zahrnovat i licenci ke Službě, údržbu Služby, podporu Služby a další služby v rozsahu dohodnutém ve Objednávce;
   • Trial verzí Služby – se rozumí trial verze Služby, která je zpřístupněna Klientovi zdarma a v omezeném rozsahu;
   • Administrátorem – se rozumí osoba pověřená Klientem pro administraci jeho Uživatelského účtu;
   • Uživatelem – se rozumí fyzická osoba, která pracuje pro Klienta (jako zaměstnanec, partner, výkonný ředitel, osoba spolupracující s Klientem na dlouhodobé bázi podle Objednávky o poskytování právních služeb), pro kterou Klient zřizuje Uživatelský účet;
   • Uživatelským účtem – se rozumí uživatelský účet s unikátním přístupovým kódem a heslem;
   • Systémem zabezpečení dat – se rozumí dokument popisující metody zabezpečující data uložená v aplikaci Služby;
   • Stranami – se rozumí společně Klient a Poskytovatel;
 2. Způsob akceptace VOP

  1. Služba je Klientovi poskytnuta po uzavření Objednávky. Nedílnou součástí Objednávky jsou i tyto VOP.
  2. Objednávka je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě uzavření Objednávky přes webové rozhraní je okamžikem uzavření Objednávky uhrazení ceny Služby (v případě úhrady prostřednictvím bezdrátového přenosu okamžikem, kdy je částka odpovídající ceně Služby připsána na bankovní účet Poskytovatele) v částce specifikované pro první účtované období. To neplatí, pokud Klient bude užívat službu v režimu Trial verze za podmínek uvedených v čl. 4 těchto VOP.
 3. Poskytování Služby

  1. Poskytovatel poskytuje placenou Službu na internetové adrese uvedené v Produktové specifikaci a jejích subdoménách nebo na Klientském serveru v souladu se Smlouvou a technickými specifikacemi uvedenými v Produktové specifikaci.
  2. Rozsah Služeb je definován v Produktové specifikaci, která je přílohou Objednávky. Produktová specifikace definuje detailně jednotlivé dílčí Služby z hlediska obsahu, ceny a způsobu jejich aktivace.
 4. Trial verze Služby

  1. Před uzavření Objednávky může Poskytovatel umožnit Klientovi prostřednictvím webové domény zkušební provoz Služby v režimu Trial verze, a to v rozsahu definovaném Poskytovatelem.
  2. Vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce uvedené v Produktové specifikaci Klient akceptuje podmínky poskytování Trial Verze Služby, které se řídí čl. 4., čl. 7., čl. 9., čl. 11., čl. 12., čl. 14 odst. 6, čl. 15, čl. 16 a čl. 17 těchto VOP.
  3. Trial verze Služby je poskytována Klientovi po dobu uvedenou v Produktové specifikaci, pokud Poskytovatel neurčí jinak.
  4. Klient je oprávněn při užívání Trial verze Služby uložit data, ale pouze za účelem ověření funkčnosti systému. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat uložených Klientem při užívání Trial verze Služby.
  5. Před vypršením Trial verze Služby umožní Poskytovatel Klientovi přechod na placenou verzi Služby a sdělí mu nezávazné platební údaje. Uhrazením ceny dojde k aktivaci Služby ve sjednaném rozsahu a data uložená Klientem v Trial verzi Služby budou přenesena do placené verze Služby. Pokud Klient nevyužije možnosti přechodu na placenou verzi Služby, končí poskytování Trial verze Služby uplynutím doby, na kterou byla Klientovi poskytnuta. 4.6. Klient tímto bere na vědomí, že data uložená Klientem v Trial verzi Služby budou po uplynutím doby, na kterou byla Trial verze Služby poskytnuta, nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Trial verze Služby a o smazání dat po jejím ukončení bude Klient informován emailem nebo prostřednictvím portálu Trial verze Služby.
 5. Doba poskytování Služby

  1. Objednávka stanoví, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Objednávka se uzavírá na (i) dobu určitou pro Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) dobu neurčitou pro Služby poskytované prostřednictvím Klientského serveru.
 6. Cena

  1. Klient je povinen za užívání Služby platit cenu na základě doručených daňových dokladů vystavených Poskytovatelem. Faktury (daňové doklady) budou vystavovány v elektronické podobě. Ceny za Služby jsou stanoveny na základě Nabídky nebo Ceníku, nestanoví-li Objednávka jinak.
  2. Debetní/kreditní karta a/nebo jiný on-line platební prostředek použitý Klientem k přihlášení se k užívání Služby (i) poskytované prostřednictvím webového rozhraní a (ii) poskytované na základě měsíčního předplatného bude automaticky 30 dnů od data přihlášení se k užívání Služby použit k úhradě ceny za užívání Služby. Pokud chce Klient zrušit automatické hrazení ceny za užívání Služby, tak Klient musí zrušit automatické předplatné tři dny před automatickým obnovením užívání Služby. Poskytovatel doporučuje ověřit u předplacených karet nebo u banky, zda je opakovaná platba za Službu možná.
  3. Klient může změnit své předplatné on-line e-mailovou zprávou na info@mwork365.com
  4. Objednávka jakékoliv Služby může být zrušena bez jakýkoliv dodatečných plateb před připsáním platby Klienta na účet Poskytovatele. Pro stahovatelné Produkty nevrací Poskytovatel jakékoliv platby Klienta poté, co byl stahovací kanál zpřístupněn a co byl učiněn pokus o stahování. Zrušení objednávky po obdržení platby Klienta je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem, pokud objednaná Služba nebyla použita nebo nebyl učiněn jakýkoliv pokus o stažení.
 7. Licenční ujednání

  1. Klient bere na vědomí, že Poskytovateli náleží všechna autorská práva a další práva duševního vlastnictví ke Službě. Klient je proto povinen užívat Službu pouze v rozsahu poskytnuté licence.
  2. Klient uzavřením Objednávky nabývá nevýhradní licenci ke Službě, a to pro jednoho nebo více Uživatelů dle počtu zřízených Uživatelských účtu. Klient není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele. Klient rovněž není oprávněný Službu pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele. Licence se vztahuje také na aktualizace nebo úpravy Služby, které budou prováděny Poskytovatelem.
  3. Služba poskytována prostřednictvím webového rozhraní nebo serveru klienta , tak Klient nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se zdrojovým kódem Služby.
  4. Klient není oprávněný Službu bez souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení.
  5. Všechna rozšíření softwaru poskytovatele jsou distribuována pod licencí GNU / GPL 2. Není-li uvedeno jinak, všechny snímky, kaskádové styly a zahrnutý JavaScript jsou vydány pod licencí mwork365 License for Commercial Use (licence): Licence je licencí kompatibilní s licencí GPL, která se vztahuje pouze na obrázky, kaskádové styly a prvky JavaScriptu Motivů a Stylů Poskytovatele, které poskytuje Poskytovatel. Jak je uvedeno v licenci GPL verze 2.0, prvky Produktu, které nejsou sestaveny společně a jsou odesílány nezávisle na kódu GPL a kombinovány v prohlížeči Klienta, nemusí být GPL. Tyto obrázky, kaskádové styly a prvky JavaScriptu jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele a nemohou být používány a manipulovány pro účely Klienta, pokud Klient nepodepsal Partnerskou smlouvu s Poskytovatelem. Klient nemůže tyto soubory přerozdělovat nebo je bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zahrnout do libovolného balíčku nebo rozšíření. Neoprávněné šíření nebo zpřístupnění třetí osobě bez předchozího souhlasu Poskytovatele opravňuje Poskytovatele fakturovat smluvní pokutu ve výši 10 000 EUR za jakékoliv porušení licence.
  6. Veškerý Software Poskytovatele s výjimkou softwaru definovaného v čl. 7.5. těchto VOP je distribuován pod licencí GNU / GPL 2: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.
 8. Platební podmínky

  1. Fakturační období u Objednávky uzavřené na dobu určitou je doba (počet měsíců), na kterou byla Objednávka uzavřena. Poskytovatel vystaví faktury s datem splatnosti 14 kalendářních dnů za Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailu, pokud není v Nabídce uvedeno jinak.
  2. V případě, že Objednávka bude uzavřena na určitou dobu, tak před uplynutím této doby určité Poskytovatel zašle Klientovi nezávazné platební údaje pro úhradu ceny za Služby za stejné časové období. V případě, že je cena za Službu zaplacena v souladu s platebními údaji, bude doba poskytnutí Služby automaticky prodloužena.
  3. V případě prodlení při zaplacení ceny Služby je Poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z prodlení za každý započatý den prodlení. Pokud je Klient v prodlení s jakoukoli platbou, Poskytovatel je oprávněn pozastavit nebo omezit poskytování Služby až do úplného zaplacení dluhu. Po dobu pozastavení nebo omezení poskytování Služby je Klient povinen zaplatit cenu v souladu s dodanými daňovými doklady. Opakované zpoždění platby na straně Klienta se považuje za podstatné porušení Objednávky
 9. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel je oprávněn provádět jakékoli změny Služby nebo jejího rozsahu. V takovém případě Poskytovatel informuje Klienta prostřednictvím webového rozhraní pro poskytovanou Službu. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět v případě jednostranných změn těchto VOP, které Klient odmítne, pokud je to dohodnuto ve Objednávce.
  2. Poskytovatel se zavazuje podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost Služby, pokud Klient splňuje základní systémové požadavky pro Služby uvedené ve Produktové specifikaci nebo na příslušném webovém portálu. Pokud nastane nestandardní situace související s funkčností Služby, Poskytovatel postupuje zejména v souladu se Smlouvou.
  3. Pokud Klient zjistí jakýkoli problém související s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen tuto událost okamžitě oznámit Poskytovateli prostřednictvím e-mailu specifikovaného v Produktové specifikaci nebo telefonicky prostřednictvím dostupných kontaktů pro urychlení procesu řešení problémů. Klient bere v úvahu, že mohou existovat události mimo kontrolu Poskytovatele, které mohou mít vliv na funkčnost nebo dostupnost Služby pro Uživatele (např. porucha připojení k internetu na straně Klienta, přírodní katastrofa, DOS nebo DNS útoky na technické vybavení Poskytovatele a další). Poskytovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s takovými událostmi Klientovi.
  4. Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze vážných důvodů dočasně přestat poskytovat Službu, zejména v případech, jako je prevence kybernetických útoků, v případě potřeby, nebo v případě vážné poruchy Služby, která je nutno vyřešit jako nezbytné vypnutí. Oznámení informující o přerušení poskytování Služby musí být Klientovi co nejdříve zasláno. Poskytovatel je povinen vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření k minimalizaci případných poruch nebo omezení nebo úplné nedostupnosti Služby.
  5. Poskytovatel se zavazuje, že není oprávněn poskytovat obsah uživatelských údajů žádné třetí straně. Poskytovatel dále souhlasí s tím, že nemá právo upravovat, cenzurovat nebo monitorovat jakýkoli uživatelský obsah.
  6. Strany se dohodly na tom, že Poskytovatel nezíská vlastnické právo k datům Klienta. Klient je výlučně odpovědný za obsah dat uložených na Klientském serveru nebo na Serveru Poskytovatele.
 10. Práva a povinnosti Klienta

  1. Klient nesmí používat Službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
  2. Pro získání přístupu ke Službě může Poskytovatel požadovat od Klienta některé identifikační údaje a další informace. Klient poskytne pravdivé, přesné a aktuální informace.
  3. Na žádost Poskytovatele poskytne Klient nezbytnou součinnost při odstraňování poruch nebo provádění úprav.
  4. Klient použije rozhraní API poskytované Poskytovatelem pouze při přístupu k Službě prostřednictvím webového rozhraní prostřednictvím aplikací nebo služeb třetích stran. Klient nesmí Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní využívat ani k nim přistupovat automatizovaně, například prostřednictvím skriptů, robotů, webových prohledávačů atd.
  5. Klient je povinen uchovávat přístupové údaje v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému Uživatelskému účtu. Dále je povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu Klienta.
  6. Poruší-li Klient povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která Klientovi vznikne a Klient plně odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Objednávky odstoupit. Jestliže Klient zjistí, že může dojít k zpřístupnění služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke Službě, neprodleně tuto skutečnost nahlásí Poskytovateli pomocí e-mailu.
  7. Stažení softwaru je k dispozici pouze po určitou dobu. Po uplynutí této doby bude účet ke stažení automaticky vypnut. Poskytovatel neposkytne zdrojové soubory prostřednictvím e-mailu nebo jiného kanálu, ale pouze pomocí účtu online.
  8. Klient souhlasí s uvedení jeho jména nebo jména společnosti včetně loga na webových stránkách Poskytovatele nebo jeho propagačních materiálech.
 11. Uživatelský účet

  1. Klient může mít jeden nebo více Uživatelských účtů. Každý Uživatelský účet může používat pouze jeden Uživatel. Klient nemá právo nechat Uživatelský účet nastavený pro třetí stranu, pokud to není stanoveno ve Objednávce nebo v těchto VOP. Klient není oprávněn sdílet Uživatelské účty mezi několika Uživateli. Klient má však právo kdykoli převést nepoužitý Uživatelský účet na nového uživatele.
  2. V případě porušení čl. 11.1. těchto VOP je Poskytovatel oprávněn okamžitě ukončit Smlouvu a Klient zaplatí Poskytovateli bezdůvodné obohacení do 7 dnů od obdržení žádosti Poskytovatele o zaplacení..
 12. Administrace účtu Klienta

  1. Každý Klient si může zvolit jeden nebo více Uživatelských účtů, které nesou práva Administrátora. Administrátor může provádět následující operace:
   • přidávat, upravovat a odstraňovat Uživatelské účty a nastavovat přístupová práva k těmto účtům (například přístup k sestavám, vytváření souborů atd.),
   • přístup ke všem datům Klienta bez ohledu na nastavení přístupu jednotlivých Uživatelů
   • zvolit jiný Uživatelský účet, který se stává Administrátorem
  2. Klient nese plnou zodpovědnost za využívání Služby Uživateli, činnosti prováděné těmito Uživateli a veškerá data nahraná na Účet Klienta. Klient zajistí, aby všichni jeho Uživatelé dodržovali ustanovení těchto VOP.
 13. Zakázané jednání

  1. Klient nesmí nahrávat, odesílat ani jinak ukládat obsah na portálu Služby, který může obsahovat software virus nebo jiné soubory a programy, které mohou zničit, poškodit nebo omezit funkčnost zařízení Poskytovatele nebo jiných Klientů. Kromě toho není Klient oprávněn obsah nahrávat do Služby, jehož držení nebo distribuce jsou nezákonné, obsah, který neoprávněně zasahuje do autorských práv třetí strany nebo je součástí trestné činnosti, šíření spamu prostřednictvím Služby nebo pokusu získat přístup k Uživatelskému účtu jiného Klienta nebo Serverů Poskytovatele. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné a zakládá právo Poskytovatele na ukončení Objednávky a právo požadovat od Klienta zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- EUR za každé porušení a případně i případné škody.
 14. Ukončení Objednávky

  1. Smluvní vztah končí odstoupením od Objednávky, uplynutím dohodnuté doby trávní Objednávky, zánikem právnické osoby (Poskytovatele nebo Klienta) s likvidací, ukončením Objednávky nebo dohodou mezi Stranami.
  2. Je-li Objednávka uzavřena na dobu neurčitou, je Klient oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
  3. Poskytovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba je tři měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Klientovi.
  4. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět v případech uvedených v čl. 9.1. těchto VOP.
  5. Poruší-li Klient podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Objednávky a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo ode dne odeslání e-mailové výzvy, je Poskytovatel oprávněn od Objednávky odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Klientovi.
  6. V případě, že Klient porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Objednávky zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Objednávky odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.
 15. Omezení odpovědnosti za Službu

  1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoli nárok vznesený na základě právního vztahu vyplývajícího ze Objednávky a odhadované výše náhrady škody nepřekročí a je omezen na částku rovnající se maximálně zaplacené částce za poskytování Služby v předchozím kalendářním roce. Není-li možné stanovit maximální náhradu škody podle předchozí věty, maximální náhrada škody je omezena na stávající čtvrtletní poplatek za konkrétní odebírané Služby poskytované prostřednictvím webového rozhraní.
  2. Poskytovatel nezodpovídá za nepřímé škody vyplývající z poskytování Služeb, jako například ztráty zisků, ztráty příjmů, ztráty dat, finanční nebo jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné škody. V případech vyšší moci smluvní strany nejsou odpovědné za porušení povinností a svých závazků vyplývajících z této Objednávky a jakákoli nedodržení (celková nebo částečná) nebo prodlení v plnění povinností uložených touto Smlouvou nebude považováno za porušení Objednávky. Za účelem vyšší moci se rozumí jakákoli okolnost, kdy je odpovědnost vyloučena v souladu s českým právem, mimo jiné přírodní katastrofou, válkou, změnou politické situace, která vylučuje nebo nepatřičně brání výkonu práv a povinností podle této Objednávky nebo jakýkoli jiný podobný důvod, událost nebo skutečnost.
  3. Uzavřením Objednávky Klient bere na vědomí, že i při nejvyšším možném úsilí Poskytovatele je možné, že může dojít k krátkodobé nedostupnosti Služby, což je způsobeno okolnostmi mimo působnost Poskytovatele (např. selhání připojení k Internetu ). Klient proto souhlasí a zavazuje se, že všechna jeho data uložená v rámci Služby budou zálohována na jiném zeměpisném místě.
  4. Klient používá Službu tak, jak je. Neslučitelnost s jiným softwarem, konfigurace hardwaru nebo částečná chybová funkčnost neopravňuje Klienta k zrušení Objednávky nebo k vrácení peněz.
 16. Ochrana osobních údajů

  1. Klient prohlašuje, že si je vědom svých právních povinností jako správce osobních údajů Uživatelů a klientů. Způsob a zpracování osobních údajů těchto subjektů v rámci Služby určí Klient. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za řádné plnění právních závazků Klienta jako správce osobních údajů.
  2. Veškerá data jsou shromažďována Poskytovatelem od Klienta za účelem poskytování Služby, zlepšení kvality a zasílání pouze obchodních a marketingových oznámení. Pokud je Klient fyzickou osobou, shromažďují se tato data: jméno, příjmení, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo, informace o používání Služby.
  3. Veškerá komunikace v rámci Služby jsou šifrována protokolem SSL. Klient tímto prohlašuje, že tento způsob šifrování považuje za dostatečně bezpečný.
  4. Poskytovatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace určené Klientem při registraci jeho Uživatelského účtu třetí osobě, pokud Klient nebude výslovně souhlasit.
  5. Údaje o Klientovi jsou uloženy v elektronických systémech Poskytovatele po dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho ukončení ukládá Poskytovatel údaje potřebné pouze pro dodržování povinností plynoucích z právních předpisů. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel bude používat jméno a logo Klienta v seznamu klientů Poskytovatele za a po dobu trvání Objednávky, není-li s Klientem dohodnuto jinak na základě jeho pokynů nebo jeho zásad a pravidel.
 17. Závěrečná ustanovení

  1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které získaly během smluvního vztahu dle Objednávky.
  2. Práva Klienta vyplývající ze Objednávky a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  3. Pro zamezení jakýchkoli pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a že uzavírají Smlouvu v rámci své obchodní činnosti.
  4. Pokud je jakékoli ustanovení Objednávky nebo těchto VOP platné nebo neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, taková skutečnost nemá vliv na platnost, vymahatelnost nebo účinnost zbývajících ustanovení Objednávky nebo těchto VOP. V takovém případě jsou strany povinny vyvinout veškeré úsilí, aby uzavřely dodatek ke Objednávce, čímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým ustanovením odpovídajícím původně zamýšlenému účelu.
  5. V případě jakýchkoli kolizí ustanovení Nabídky, Produktové specifikace, Specifikace implementace Služby, Specifikace podpory Služby a VOP, platí toto pořadí přednosti dokumentů: (i) Objednávka, (ii) Produktová specifikace (iii) VOP, (iv) zveřejněné informace.
  6. Tyto VOP se řídí právem České republiky, člena Evropské unie. Jakýkoli spor, který vznikne v souvislosti s výkonem nebo výkladem Objednávky nebo který smluvní strany nemohou vyřešit smírně, bude konečně vyřešen českým arbitrážním orgánem, rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky třemi rozhodci jmenovanými v souladu s pravidly tohoto rozhodčího soudu. Každá strana jmenuje jednoho rozhodce. Oba rozhodci se dohodnou na třetím rozhodci do 30 dnů. V případě, že oba rozhodci ve výše uvedené lhůtě nedosáhnou dohody o třetím rozhodci, je jmenován předsedou rozhodčího soudu. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany. Strany se neodvolatelně zavázaly, že nebudou zpochybňovat výkon rozhodčího nálezu v žádné jurisdikci.
  7. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2020